HCL nr. 141 din 22.06.2018

0
HCL nr. 141 din 22.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 141 din 22.06.2018

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
„Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”

Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
Apel de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând expunerea de motive nr. 11826 din 19.06.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 11827 din 19.06.2018 al Serviciului „Managementul Proiectelor”
Văzând avizul favorabil nr. 73 din 22.06.2018 al Comisiei buget – finanţe, avizul favorabil nr. 141 din 22.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 12015 din 22.06.2018 al Secretarului municipiului roman.

Având în vedere Apelul de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” şi “d”, alin. 4, lit. “a” şi “f”, alin. 6, lit. “a”, pct. 10, ale art. 45, alin. 2, lit. “a”, precum şi cele ale art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr. 215 / 2001R privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul „Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apel de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni;

Art. 2 Se aprobă documentaţia tehnico – economică (Studiul de fezabilitate) și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul: „Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”, întocmită şi actualizată de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moineşti, la valoarea totală a devizului general de 4.269.025,70 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”, în cuantum de 4.295.562,76 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (108.441,01 lei), cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 83.742,45 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”;

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local;

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Art. 7 Se împuterniceşte Micu Lucian-Ovidiu – Primar al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Micu Lucian-Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 22.06.2018, cu un număr de 16 voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 21 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU