HCL nr. 140 din 15.06.2018

  0
  1143

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 140 din 15.06.2018

  privind aprobarea alipirii unor terenuri

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 11464 din 14.06.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 11511 din 14.06.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul favorabil nr. 35 din 15.06.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 140 din 15.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 11534 din 15.06.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate privată a Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 4.207 m.p., cu adresa unică: str. Victor Hugo, f. nr., astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 1.511 m.p., cu nr. cadastral 59104 – curți-construcții;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 2.696 m.p., cu nr. cadastral 59083 – curți-construcții.

  Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa
  nr. 1
  la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Constantin GHICA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU