HCL nr. 139 din 15.06.2018

0
HCL nr. 139 din 15.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 139 din 15.06.2018

privind aprobarea îndreptării unei erori materiale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11.297 din 13.06.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11.298 din 13.06.2018 întocmit de către Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul favorabil nr. 34 din 15.06.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 139 din 15.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11534 din 15.06.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi ale art. 36, alin. (2), lit. d) şi ale art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 16 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea erorii materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr. 117 din 30.05.2018 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman, poziția 1, coloana 2, înscriindu-se adresa: ”Bd. Republicii, 70/1”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 117/2018 se menţin neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU