HCL nr. 131 din 25.05.2021

0
HCL nr. 131 din 25.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 131 din 25.05.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 126/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 32671 din 04.05.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 32844 din 04.05.2021 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 39272 din 24.05.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 63 din 25.05.2021 al comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 140 din 25.05.2021 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/ 2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „c”, al art. 136, alin. 1 și alin. 8, al art. 139, alin. 3, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă prelungirea aplicării până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Roman, procedură aprobată prin H.C.L. nr. 126/2020 și modificată prin H.C.L. nr. 148/2020 și H.C.L. nr. 31/2021, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 126/2020 se modifică corespunzător prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Impozite și Taxe Locale.

Art. 4(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorității administrației publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU