HCL nr. 130 din 25.05.2021

0
HCL nr. 130 din 25.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 130 din 25.05.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018

PROIECT: Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural “Unirea”, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman;
Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România
Apel de proiecte: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 38911 din 24.05.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primar al Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 38912 din 24.05.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 39272 din 24.05.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 62 din 25.05.2021 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 139 din 25.05.2021 al Comisiei juridice.

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administarativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolul 4 din H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018, care vor avea următorul conținut:
„Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural “Unirea”, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman, în cuantum de 488.140,69 lei (310.113,12 lei – 2% şi 178.027,57 lei – cheltuieli neeligibile)”

Art. 2 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU