HCL nr. 129 din 20.05.2021

0
HCL nr. 129 din 20.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 129 din 20.05.2021

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 36487 din 14.05.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 36488 din 14.05.2021 înaintat de către Viceprimarul Municipiului Roman – domnul Radu-Constantin Samson, precum și raportul de specialitate comun nr. 36489 din 14.05.2021 întocmit de către Direcția juridică și Administrație Publică și Serviciul resurse umane, salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 36468 din 14.05.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 61 din 18.05.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 138 din 18.05.2021 al Comisiei juridice;
  • prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 129, alin. 2, lit. A și alin. 3, lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin (1), al art. 140, alin.(1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 216 din data de 19.10.2020 se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Art. 4 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU