HCL nr. 123 din 17.05.2022

0
HCL nr. 123 din 17.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 123 din 17.05.2022
privind clasificarea unor drumuri de interes local ca străzi
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 33857 din 16.05.2022 și referatul de aprobare nr. 33858 din 16.05.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr. 33859 din 16.05.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 34128 din 17.05.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 37 din 17.05.2022 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 137 din 17.05.2022 al Comisiei juridice;

Având in vedere:

  • Art. 8, alin. (1), lit. „c” din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind privind regimul drumurilor;
  • Art. 298, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • Art. 860, art. 861 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, alin. (3), lit. „g” , ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă clasificarea ca drumuri de interes local, respectiv ca STRĂZI, ce aparțin domeniului public al Municipiului Roman, situate în intravilanul municipiului Roman, a drumurilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Prezenta Hotărâre este adoptată în scopul înscrierii în Cartea Funciară bunurilor prevăzute la articolul 1.
(2) Ulterior realizării operațiunilor în Cartea Funciară va fi elaborat un proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public care urmează a fi înaintat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea analizării și formulării punctului de vedere la care se face în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 392/2020.

Art. 3. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0