HCL nr. 122 din 17.05.2022

0
HCL nr. 122 din 17.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 122 din 17.05.2022
PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTELOR:
„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. 3, sc. A și sc .B” în cadrul Operațiunii A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor  rezidențiale multifamiliale, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 31409 din 05.05.2022 și referatul de aprobare nr. 31411 din 05.05.2022 înaintate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 34056 din 16.05.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor,

Văzând avizul de legalitate nr. 34128 din 17.05.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 72 din 17.05.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 136 din 17.05.2022 al Comisiei juridice.

Având în vedere Apelul de proiecte de renovare energetică moderată sau aprofundată a Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII, AXA 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Acordul proprietarilor de la bl.3, sc.A, str.Ion Ionescu de la Brad înregistrat sub nr.27624/15.04.2022 și Acordul proprietarilor de la bl.3, sc.B, str.Ion Ionescu de la Brad înregistrat sub nr.27628/15.04.2022

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “i”, ale art. 139, alin. 3, lit. „d”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman în cadrul proiectului RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. 3, sc. A și sc. B” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, AXA 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. 3, sc. A și sc. B”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Apelului de proiecte din COMPONENTA 5 – Valul renovării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Art. 3. Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul ”RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. 3, sc. A și sc.B”, conform Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului ”RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. 3, sc. A și sc. B” în cuantum de 339.400 euro (fără TVA), respectiv 1.670.764,38 lei (fără TVA) / 1.988.209,61 lei (cu TVA), la cursul Inforeuro aferent lunii mai a anului 2021, 1 euro = 4,9227 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 100% a cheltuielilor eligibile. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul renovării – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 5. Se aprobă susținerea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ”RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. 3, sc. A și sc. B” din bugetul local , astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice /contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului ”RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. 3, sc. A și sc. B” se vor asigura din bugetul local.

Art.7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR și a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul  coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării – MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 8. Se împuternicește domnul Leonard ACHIRILOAEI, Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, documentele necesare depunerii şi contractul de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 10. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;
  • Direcției tehnice și de investiții – Serviciul Managementul proiectelor Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0