HCL nr. 117 din 12.06.2020

0
HCL nr. 117 din 12.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 117 din 12.06.2020

privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare

Examinând referatul de aprobare nr. 11062 din 10.06.2020 iniţiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 11073 din 10.06.2020 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 11236 din 12.06.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 13 din 12.06.2020 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum și avizul favorabil nr. 118 din 12.06.2020 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” și lit. „e”, ale alin. (7), lit. ,,d” și lit. „e”, ale alin. (9), lit. „a”, ale art. 154, alin. (6), ale art. 139, art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de colaborare dintre S.C. PK INDIGO S.R.L. Bucureşti și Municipiul Roman, în vederea realizării evenimentului Cinema Drive 2020, în perioada 17 iunie – 17 septembrie 2020, în parcarea Centrului Comercial Roman Value Centre, strada Mihai Viteazul, nr. 3, Roman, conform anexei (inclusiv anexa A) – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare cheltuielilor cuprinse în Acordul de colaborare sus-menţionat.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU