HCL nr. 116 din 12.06.2020

0
HCL nr. 116 din 12.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 116 din 12.06.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 150/28.06.2019

PROIECT: „CARE – COMUNITATE PENTRU ALTERNATIVE FAMILIALE, RECUPERARE ŞI EGALITATE”, Obiectivul de investiţii: “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588”;
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale;
Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale;
Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C
Grup vulnerabil: Copii
Apel de proiecte nr 2

Având in vedere referatul de aprobare nr. 10845 din 05.06.2020 înaintat de către domnul Primar Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 10880 din 05.06.2020 al Serviciului Achiziţii Publice şi Managementul Proiectelor;
Văzând avizul de legalitate nr. 11023 din 09.06.2020 al Secretarului general al municipiului, avizul favorabil nr. 42 din 10.06.2020 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 110 din 10.06.2020 al Comisiei juridice;
Având în vedere Apelul de proiecte nr. 2, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale; Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: Copii
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,
În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 14, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administarativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolul 3 din H.C.L. nr. 150 din 28.06.2019, care va avea următorul conținut:
“Se aprobă valoarea totală a proiectului „CARE – COMUNITATE PENTRU ALTERNATIVE FAMILIALE, RECUPERARE ŞI EGALITATE”, în cuantum de 7.303.684,59 lei, din care Obiectivul de investiții al Municipiului Roman(partener in proiect): “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588” este în cuantum de 2.191.185,40 lei (inclusiv TVA).“

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Municipiului Roman şi prin publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman;

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Lucian-Ovidiu Micu;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Achiziţii publice şi Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 150 din 28.06.2019 se va modifica corespunzător.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 12.06.2020, cu un număr de 17 voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 17 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU