HCL nr. 113 din 12.06.2020

0
HCL nr. 113 din 12.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 113 din 12.06.2020

privind luarea unor măsuri temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgentă și de alertă pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Examinând referatul de aprobare nr. 10899 din 05.06.2020 întocmit şi înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu precum și raportul de specialitate comun nr. 10900 in 05.06.2020 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Impozite și Taxe Locale;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 11023 din 09.06.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 47 din 10.06.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 113 din 10.06.2020 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile Ordinul comun al Ministrerului Sănătății, Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și A.N.S.V.S.A nr. Nr. 966/1809/105/2020, a fost aprobată Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARSCoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică;
Luând în considerare cerea nr. 10595/03.06.2020 depusă de către SC EUPHORIA BAR SRL, cererea nr 10603/03.06.2020 depusă de SC FAVORDAV GROUP SRL; cererea nr. 10563/03.06.2020 depusă de SC CASA MONTANA SRL, cererea nr. 10505/02.06.2020 depusă de SC TRADE ART SYMPHONY SRL, împreună cu înscrisurile anexate;
În temeiul art. 139, art. 140 și art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă reducerea cu 50%, în anul 2020, a taxei pentru ocuparea domeniului public cu terase față de cuantumul aprobat prin H.C.L. nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020.

(2) Taxele care se vor incasa pentru terasele menționate la alin.(1), începând cu data de 01.06.2020, sunt următoarele:

  • Zona I – 0,4lei/mp/zi
  • Zona II – 0,35lei/mp/zi
  • Zona III – 0,3lei/mp/zi;
  • Pietonal Ștefan cel Mare – 0,2 lei/mp/zi.

Art. 2 Prezenta hotărâre este în vigoare și își produce efecte în cursul anului 2020.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU