HCL nr. 112 din 12.06.2020

0
HCL nr. 112 din 12.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 112 din 12.06.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

Examinând referatul de aprobare nr. 10275 din 28.05.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 10290 din 29.05.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 11023 din 09.06.2020 dat de Secretarul municipiului Roman, avizul favorabil nr. 46 din 10.06.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 112 din 10.06.2020 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;
Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato și înregistrate la nivelul Primăriei municipiului Roman sub nr. 9923/25.05.2020, 10144/27.05.2020 și 10751/04.06.2020.
În temeiul prevederilor art. 129. alin. (14), precum şi ale art. 139. alin. 1, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ale art. 140, alin. (1) precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 14058/22.06.1994 încheiat între RAGLT Roman și dnii. Miron Leon și Valerica, ce are ca obiect locuința situată în mun. Roman, jud. Neamț, str. T. Vladimirescu, blocul 6, scara C, etajul IV, apartamentul nr. 18, în sensul înscrierii corecte a prenumelui unuia dintre cumpărători, respectiv Miron Leon și Valeria în loc de Miron Leon și Valerica, cum greșit s-a menționat.
Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 10534/14.01.1993 încheiat între RAGLT Roman și dnii. Grădinaru Constantin și Olga, ce are ca obiect locuința situată în mun. Roman, jud. Neamț, str. I. Creangă, bl. 8, scara E, etajul IV, ap. 69, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, corect fiind etajul IV, ap. 64, în loc de etajul IV ap. 69, cum greșit s-a menționat.
Art. 3 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 6818/27.03.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii. Miecea Ioan și Lucica, ce are ca obiect locuința situată în mun. Roman, jud. Neamț, strada M. Eminescu, blocul 4A, scara B, etajul P, apartamentul 24, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Mircea Ioan și Lucica în loc de Miecea Ioan și Lucica, cum greșit s-a menționat.
Art. 4 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU