HCL nr. 109 din 10.05.2019

0
HCL nr. 109 din 10.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 109 din 10.05.2019

privind încheierea unui contract de comodat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 9095 din 10.05.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9096 din 10.05.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administratie Publică;

Avand în vedere adresa nr. 9019/09.05.2019 a Serviciului Public Comunitar pentru Evidența și Eliberarea Pașapoartelor;

Văzând avizul favorabil nr. 43 din 10.05.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 109 din 10.05.0219 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 9112 din 10.05.2019 al Secretarului municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă incheierea unui contract de comodat între municipiul Roman și Instituția Prefectului Județului Neamț – Serviciului Public Comunitar pentru Evidența și Eliberarea Pașapoartelor Simple cu privire la un birou și o sala de asteptare în sediul Direcției Locale de Evidența a Persoanei Roman, situate la parterul imobilului din str. Ştefan cel Mare, nr. 246 (Clubul Petrotub), în vederea desfașurării activitații Punctului de lucru Roman pe durata funcționarii acestuia, pe timpul programului de lucru stabilit de catre Instituția Prefectului.
Municipiul Roman va asigura dotarea cu mobilier a încăperilor, utilitațile și plata acestora, precum și o linie telefonică funcțională

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate, să semneze contractul prevazut la art. 1, având mandat să stabileasca condițiile concrete de folosire a spațiului.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU