HCL nr. 108 din 10.05.2019

0
HCL nr. 108 din 10.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 108 din 10.05.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local şi a listei de investiţii finanțate din bugetul local, pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 8892 din 08.05.2019 iniţiată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 42 din 10.05.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 108 din 10.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 9112 din 10.05.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4, lit. a, art. 45. alin. 2, lit. a, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2019 conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU