HCL nr. 103 din 18.04.2019

0
HCL nr. 103 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 103 din 18.04.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7826 din 16.04.2019 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 21546/23.11.2018 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Servicii Edilitare;

Văzând avizul favorabil nr. 40 din 18.04.2019 al Comisiei pentru Buget Finanțe, avizul favorabil nr. 103 din 18.04.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 220/2018, precum și dispozițiile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 16 şi 19 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 220/2018, art. 13, lit. a, teza a II a, care va avea următorul conținut:

”În afara intervalului orar menționat în prezentul regulament, precum și în zilele declarate sărbători legale, aceste parcari au regim de parcări publice fără plată.”

Art. 2 Se aprobă completarea anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 220/2018 cu un nou punct, care va avea următorul conținut:

” 9. Abonament anual pentru parcările publice cu plată, cu excepția parcării din Pietonalul Ștefan cel Mare ………………………………… 450 lei. ”

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU