HCL nr. 101 din 18.04.2019

  0
  1152

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 101 din 18.04.2019

  privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinand expunerea de motive nr. 7372 din 10.04.2019 înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu precum şi raportul de specialitate comun nr. 7373 din 10.04.2019 emis de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și Direcția Juridică și Administrație Publică;

  Văzând avizul favorabil nr. 40 din 18.04.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 101 din 18.04.2019 al Comisiei juridice precum şi avizul de legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 al Secretarului municipiului;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit. „b” şi ale art, 45 din Legea nr. 215/2001R, privind administraţia publică locală ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Aprobă efectuarea schimbului de terenuri între Consiliul local al municipiului Roman şi dnii Filioreanu Adrian și Filioreanu Cornelia, în următoarele condiţii:

  • Consiliul local Roman predă către dnii Filioreanu Adrian și Filioreanu Cornelia suprafaţa de 31 m.p. teren situat în Roman, str. Cuza-Vodă, compusă din suprafața de 16 mp (15 mp din acte, 16 mp din măsurători), identificată cu nr. cadastral 2720, înscris în CF nr. 57582 și suprafața de 15 mp situată în municipiul Roman, str. Cuza-Vodă, identificată cu nr. cadastral 2741, înscrisă în CF a municipiului Roman 57596, evaluat la 37,4 E/mp conform Studiului de Piața pentru anul 2019 privind valorile minime imobiliare a Camerei Notarilor Publici Bacău.
  • dnii Filioreanu Adrian și Filioreanu Cornelia predau Consiliului local Roman suprafaţa de 31 m.p. teren situată în mun. Roman, str. Cuza-Vodă nr. 7 bis, cu nr cadastral 59165, înscris în CF nr. 59165 a mun.Roman, evaluat la 37,4 E/mp conform Studiului de Piața pentru anul 2019 privind valorile minime imobiliare a Camerei Notarilor Publici Bacău.

  Art. 2 Contractele de schimb se vor încheia în formă autentică, iar cheltuielile ocazionate de acestea vor fi suportate de solicitanţi.

  Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU