HCL nr. 100 din 18.04.2019

0
HCL nr. 100 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 100 din 18.04.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 5004 din 15.04.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 5005 din 15.04.2019 întocmit de către Direcția de Asistență Sociala a municipiului Roman;

Văzând avizul favorabil nr. 39 din 18.04.2019 al Comisiei pentru bugetfinante, avizul favorabil nr. 100 din 18.04.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. „o” din Legea nr. 92/2007- Legea serviciilor de transport public local;

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit.”a”, pct. 14 și alin. (9), al art. 45, alin. (1) precum și al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 55/2009 – Regulamentul privind acordarea de gratuități pe transportul urban de călători pentru unele categorii de persoane din municipiul Roman, dupa cum urmează:
Pct. 1, lit. „e” va avea următorul cuprins:

„Pensionarii cu pensii lunare mai mici de 1200 lei”.

Pct. 1, lit. „f” va avea următorul cuprins:

„Elevilor din Municipiul Roman care provin din familii al caror venit pe membru de familie este mai mic de 1200 lei”.

Pct. 4 va avea următorul cuprins:

„Cererea pentru acordarea legitimatiilor de transport se va depune pana pe data de 20 a lunii in curs pentru luna urmatoare. Eliberarea legitimațiilor
de călătorie se va face de către Direcția de Asistență Socială începand cu prima zi lucratoare din luna următoare depunerii cererii, în termen de 10 zile lucratoare. Legitimatiile nedistribuite pînă la acest termen vor fi predate operatorului economic in vederea anularii acestora.”

Dupa pct. 7 se introduce un nou punct – pct. 8, care va avea urmatorul cuprins:

„Directia Locala pentru Evidenta Persoanelor prin Biroul pentru Stare Civila va verifica lunar situația deceselor înregistrate in cazul categoriilor de beneficiari pentru care se elibereaza legitimatii de calatorie anuale valabile de luni până duminică, respectiv categoriile prevăzute la punctul 1, lit. a), b), c) și i).”

Art. 2 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU