HCL nr. 086 din 15.04.2021

0
HCL nr. 086 din 15.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 86 din 15.04.2021

privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 27593 din 09.04.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 27869 din 12.04.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 28725 din 14.04.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 30 din 15.04.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 95 din 15.04.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare cererea dnei Stoleriu Fănica, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 24330 din data de 30.03.2021, precum și înscrisurile anexate cererii;

Întemeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul titlului de proprietate nr. 11171 din 17 octombrie 1977 emis de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Roman, ce are ca obiect apartamentul nr. 9 situat în blocul 28 din str. Dobrogeanu Gherea, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor ca fiind „Stoleriu Gheorghe și Fănica” în loc de „Stoleru Ghoerghe si Fănica” cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Primarul, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU