HCL nr. 085 din 15.04.2021

0
HCL nr. 085 din 15.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 85 din 15.04.2021

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 28191 din 12.04.2021 inițiat de către Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 28508 din 13.04.2021 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 28725 din 14.04.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 40 din 15.04.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 94 din 15.04.2021 al Comisiei juridice.

Având în vedere adresa nr. 02/12.04.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 28179/12.04.2021, înaintată de Federația Europeană a Camerelor de Comerț Bilaterale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, alin. (4), lit. „a”, alin. (7), lit. „e” și lit. „f” și ale alin. (9), lit. „a”, ale art. 154, alin. (6), ale art. 139, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă asocierea MUNICIPIULUI ROMAN cu FEDERAȚIA EUROPEANĂ A CAMERELOR DE COMERȚ BILATERALE, în vederea realizării Simpozionului Economic Internațional „Creștere economică și stabilitate financiară” în data de 21 aprilie 2021, la Roman.
(2) Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Roman a sumei maxime de 8.500 lei, în vederea realizării acțiunilor de interes public local și zonal prevăzute la alin.(1).
(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre MUNICIPIUL ROMAN și FEDERAȚIA EUROPEANĂ A CAMERELOR DE COMERȚ BILATERALE, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere cu FEDERAȚIA EUROPEANĂ A CAMERELOR DE COMERȚ BILATERALE, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU