HCL nr. 072 din 30.03.2022

0
HCL nr. 072 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 72 din 30.03.2022
privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul H.C.L. 18 din 27.01.2022 privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 23041 din 29.03.2022, iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 23046 din 29.03.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Având în vedere referatul nr. 23024/29.03.2022, întocmit de Biroul Evidență Patrimoniu prin care se propune îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 18/27.01.2022;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23090 din 29.03.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 44 din 30.03.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 79 din 30.03.2022 al Comisiei juridice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „d”, ale art. 139, alin. 2, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul articolului nr. 18 din H.C.L. nr. 18 din 27.01.2022, care va avea următorul cuprins:

Art. 18. Se aprobă vânzarea, către domnul MOROI CORNELIU, posesor al CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 136/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 14, ap. 16, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 52,4 mp, suprafață totală de 55,6 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 25,04 mp, teren în folosință CPT 19,20/378, înscris în CF a UAT Roman nr. 59073-C1-U2.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 18/27.01.2022 rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0