HCL nr. 071 din 30.03.2022

0
HCL nr. 071 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 71 din 30.03.2022
PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI ȘI A DESCRIERII INVESTIȚIILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 – MUGURI DE LUMINĂ”
în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 22898 din 29.03.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 22921 din 29 .03.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 23090 din 29.03.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 43 din 30.03.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 78 din 30.03.2022 al Comisiei juridice.

Având în vedere Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. 3, lit. „d”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman la Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Componenta C5- Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, care are ca scop îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor

Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 – MUGURI DE LUMINĂ”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.1/1;

Art. 3. Se aprobă descrierea investiției propusă prin proiectul „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 – MUGURI DE LUMINĂ”, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii așa cum reies din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descriși în Anexa1;

Art. 4. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului (calculată în conformitate cu precizările din ghidul specific) a proiectului: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 – MUGURI DE LUMINĂ” în cuantum de 783 200 euro (3.855.458,64 lei) pentru clădire + 25 000 euro – pentru stația de încărcare obligatorie în cadrul fiecărei finanțări;

Art. 5. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 – MUGURI DE LUMINĂ” din bugetul local, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare;

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 – MUGURI DE LUMINĂ” se vor asigura din bugetul local;

Art. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR și a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Art. 8. Se împuterniceşte domnul Leonard ACHIRILOAEI, Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, documentele necesare şi contractul de finanţare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.1/1, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre;

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 10. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;
  • Direcției tehnice și de investiții – Serviciul Managementul proiectelor Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0