HCL nr. 061 din 27.03.2019

0
HCL nr. 061 din 27.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 61 din 27.03.2019

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Roman pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 4993 din 11.03.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 3186 din 08.03.2019 întocmit de către Direcția de Asistență Socială;

Luând în considerare avizul consultativ favorabil al Consiliului Județean Neamț, aprobat prin H.C.J. nr. 33 din 27.02.2019;

Văzând avizul favorabil nr. 25 din 27.03.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 61 din 27.03.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. (3), lit. „b” şi art. 118 din Legea asistenței sociale – Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările actuale, ale Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, precum și ale Legii nr. 52/2003R privind transparența decizională în administrarea publică;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. „e” şi alin. (7), lit. „c”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Roman pentru anul 2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția de Asistență Socială Roman va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Municipiului Roman, în termenul prevăzut de lege, autortaţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU