HCL nr. 050 din 22.03.2022

0
HCL nr. 050 din 22.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 50 din 22.03.2022
privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 24.02.2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 18620 din 15.03.2022, iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 18976 din 16.03.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Având în vedere referatul nr. 18574/15.03.2022, întocmit de Biroul Evidență Patrimoniu prin care se propune îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 37/24.02.2022;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 20648 din 21.03.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 31 din 22.03.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 55 din 22.03.2022 al Comisiei juridice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c și alin. (6), lit. d, art. 139, alin. 2 precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului nr. 11 din Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 24.02.2022, în sensul înscrierii corecte a numărului cadastral al apartamentului, respectiv “53459-C1-U20” în loc de ” 53460-C1-U21”.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 37/24.02.2022 rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0