HCL nr. 049 din 22.03.2022

0
HCL nr. 049 din 22.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 49 din 22.03.2022
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
18 din 14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul
serviciilor de transport public local, modificată și completată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 20037 din 18.03.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 20038 din 18.03.2022 întocmit de către Serviciul Autorizări, Comercial, Transporturi;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 20648 din 21.03.2022 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 9 din 22.03.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 54 din 22.03.2022 al Comisiei Juridice;

În baza Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 3337/12.02.2016 și nr. 14835/30.08.2017 pentru  efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate cu autobuze, încheiat cu operatorul de transport S.C. PRISTYL S.R.L.;

Având în vedere solicitarea de actualizare a tarifelor pentru prestarea serviciului public de transport local de persoane înaintată de S.C. PRISTYL S.R.L. nr. 4387/11.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 18082/11.03.2022;

Văzând prevederile art. 16, lit. b) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272 din 2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, așa cum a fost modificat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 134/2019;

Având în vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. ”d” coroborat cu alin. 7, lit. ”s”, art. 139, alin 1 si cele ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea articolului 101 din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/14.02.2008, cu modificările și completările ulterioare, ce va avea următorul conținut:
„Se aprobă valoarea biletului de 3,50 lei / călătorie, începând cu 01 aprilie 2022.
Se aprobă valoarea abonamentului lunar, cu valabilitate pe toate liniile, de luni până vineri, de 105 lei / lună, începând cu 01 aprilie 2022.
Se aprobă valoarea abonamentului lunar, cu valabilitate pe toate liniile, de luni până duminică, de 135 lei / lună, începând cu 01 aprilie 2022.”

Art. 2. Tarifele menţionate la articolul 1 se vor practica începând cu data de 01.04.2022, dată la care Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 27.02.2019 se abrogă.

Art. 3. S.C. PRISTYL S.R.L. şi Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 11
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 2
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 4
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0