HCL nr. 047 din 22.03.2022

0
HCL nr. 047 din 22.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 47 din 22.03.2022
privind utilizarea partiala a excedentului bugetului local al
anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
a bugetului local pe anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 19511 din 17.03.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 19557 din 17.03.2022 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 20648 din 21.03.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 29 din 22.03.2022 al Comisiei pentru buget finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 52 din 22.03.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. ”a”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea parțială a excedentului bugetului local al anului 2021 în sumă de 24.487,45 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, precum si pentru finantarea sectiunii de functionare conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din 10.02.2022 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0