HCL nr. 046 din 22.03.2022

0
HCL nr. 046 din 22.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 46 din 22.03.2022
privind alocarea unei sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 20176 din 18.03.2022 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 20230 din 21.03.2022 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul de legalitate nr. 20648 din 21.03.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 28 din 22.03.2022 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 51 din 22.03.2022 al Comisiei juridice,

Ținând cont de adresa nr. 1102-20-585/10.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 20172/18.03.2022, înaintată de Primăria orașului Kamianets-Podilsky din Ucraina, în baza Pactului de amiciție – Preambul Protocol al unei Înțelegeri de cooperare, încheiat între Municipiul Roman și orașul Kamianets-Podilsky, în data de 25 noiembrie 2011, alin. (2), pct.5;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, (alineat modificat prin art. VII pct. 2 din O.U.G. nr. 20/2022 în vigoare de la 8 martie 2022);

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” și lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,h”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum şi ale art. 139, alin. 3, lit. ”a”, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 100.000lei pentru achiziționarea unor bunuri, în regim de urgență, din lista solicitată de orașul înfrățit cu Municipiul Roman, Kamianets-Podilsky din Ucraina – stat vecin aflat în stare de conflict armat.

Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 3. Direcţia Economică, Serviciul Achiziții Publice, Serviciul situaţii de urgenţă, SSM, protecție civilă, și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0