HCL nr. 035 din 11.02.2021

0
HCL nr. 035 din 11.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 35 din 11.02.2021

privind aprobarea înfiintarii Targului auto saptamanal si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr.10540 din 11.02.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei- Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr.10563 din 11.02.2021 întocmit de către Direcția Juridica și Administrație Publică;

Având în vedere:

  • Prevederile H.C.L. nr. 157/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Direcţiei Administrare Pieţe, precum si adresa nr. 10539 din 12.02.2021 a Direcției Administrare Piețe;
  • Prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
  • Prevederile H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 10744 din 11.02.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 6 din 11.02.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 35 din 11.02.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă înfiintarea Targului Auto Săptamanal, care va functiona pe amplasamentul Bazarului Municipal Roman, aflat in administrarea Direcţiei Administrare Pieţe.
(2) Veniturile încasate din organizarea acestui târg se fac venit la bugetul Direcţiei Administrare Pieţe.

Art. 2 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Targului auto săptămânal conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Direcţiei Administrare Pieţe va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU