HCL nr. 034 din 11.02.2021

0
HCL nr. 034 din 11.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 34 din 11.02.2021

privind demararea procedurilor de cumpărare a unui imobil

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 10399 din 10.02.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 10400 din 10.02.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 10191 din 10.02.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 16 din 11.02.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 34 din 11.02.2021 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile art. 863, lit. „a” din Legea nr. 287/ 2009R – Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 29, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, modificată și completată;

Luând în considerare prevederile art. 140, alin. (1) și (3), ale art. 154, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197, alin. (1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. ”a” și ”b” din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

În baza dispozițiilor art. 129, alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă achiziționarea imobilului situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 6, construit în anul 1989, având o suprafață construită desfășurată (Scd) – 425,45 mp, suprafață utilă (Su) – 358,14 mp înscris în CF a municipiului Roman nr. 50414-C1-U9, având nr. cadastral 50414-C1-U9, compus din:

  • Parter- casa scării având suprafața utilă de 13,97 mp;
  • Demisol – spațiu relații clienți zi zonă angajați, birou, bucătărie, grup sanitar, tezaur, sală de ședințe, trei încăperi arhivă, trei holuri și casa scării, având suprafața utilă de 344,17mp.

Art. 2 Se aprobă participarea la licitația publică din data de 15.02.2021 organizată de CEC Bank pentru achiziționarea imobilului identificat la art. 1, conform documentației anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 În cazul adjudecării imobilului menționat la art. 1, se aprobă închirierea, către CEC Bank S.A., a unei suprafețe utile de 358,14 mp, pentru o perioadă de 1 an, la o chirie minimă egală cu cea aprobată prin H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, conform destinației spațiului.

Art. 4 Imobilul identificat la art. 1 va fi inclus pe lista de investiții pentru anul 2021, iar plata integrală a prețului se va face din bugetul local pentru anul 2021.

Art. 5 Se împuternicește Primarul municipiului Roman să reprezinte municipiul Roman la această procedură și să semneze toate documentele necesare depunerii ofertei, conform documentației anexă.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU