HCL nr. 026 din 10.02.2022

0
HCL nr. 026 din 10.02.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
M U N I C I P I U L R O M A N
C O N S I L I U L L O C A L
H O T Ă R Â R E
Nr. 26 din 10.02.2022
privind aprobarea bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul
2022 şi a listelor de investiţii finanțate din: bugetul local, bugetul instituţiilor și
activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 7533 din 02.02.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 7924 din 04.02.2022 întocmit de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 8677din 07.02.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 16 din 08.02.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 27 din 08.02.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Legii nr. 317/2021 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2022;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2022 conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă bugetul local la Primăria Municipiului Roman, conform anexei nr. 1.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local, conform anexei nr. 1.1.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local Proiecte FEN, conform anexei nr. 1.1.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă lista de studii și proiecte, conform anexei nr. 1.1.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Se aprobă bugetul local la Clubul Sportiv Municipal Roman, conform anexei nr. 1.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Se aprobă bugetul local la Directia de Asistenta Sociala Roman, conform anexei nr. 1.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. Se aprobă bugetul local la unitațile de invățământ, conform anexei nr. 1.4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Primăria Municipiului Roman, conform anexei nr. 2.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Clubul Sportiv Municipal Roman, conform anexei nr. 2.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 12. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Municipal Locato Roman, conform anexei nr. 2.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 13. Se aprobă lista obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Municipal Locato Roman, conform anexei nr. 2.3.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 14. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Administrare Piețe Roman, conform anexei nr. 2.4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 15. Se aprobă lista obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Administrare Piețe Roman, conform anexei nr. 2.4.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 16. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 2.5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 17. Se aprobă lista obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 2.5.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 18. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la unitățile de învățământ, conform anexei nr. 2.6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 19. Se aprobă situația numărului de posturi și a fondului de salarii, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 20. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 12
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0