HCL nr. 025 din 10.02.2022

0
HCL nr. 025 din 10.02.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
M U N I C I P I U L R O M A N
C O N S I L I U L L O C A L
H O T Ă R Â R E
Nr. 25 din 10.02.2022
privind utilizarea partiala a excedentului bugetului local al
anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
a bugetului local pe anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 6959 din 01.02.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 7500 din 03.02.2022 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 8677 din 07.02.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 15 din 08.02.2022 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 26 din 08.02.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice lcocale .

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea parțială a excedentului bugetului local al anului 2021 în sumă de 23.896,44 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, conform anexelor nr 1, nr. 1.1 si nr. 2 la prezenta hotărâre .

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 1 din 17.01.2022 se abrogă.

Art. 3. Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale
privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 12
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0