HCL nr. 012 din 31.01.2019

0
HCL nr. 012 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 12 din 31.01.2019

privind aprobarea Acordului de asociere dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Mărţişor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1450 din 23.01.2019 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1451 din 23.01.2019 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.

Văzând avizul favorabil nr. 6 din 31.01.2019 al Comisiei pentru buget finanțe, avizul favorabil nr. 2 din 31.01.2019 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 12 din 31.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c” şi „e”, alin. (7), lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Mărţişor în perioada 23.02.2019 – 08.03.2019, în Piața Roman-Vodă, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă taxele de participare la eveniment în cuantum de 300 lei/ pentru căsuţa din lemn pusă la dispoziție de Club Sportiv Municipal Roman şi de 500 lei pentru amplasare chioşc/tonetă ambulantă, taxe ce vor fi încasate de Club Sportiv Municipal Roman.

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare cheltuielilor cuprinse în Acordul sus menţionat.

Art. 4 Direcţia Economică, Club Sportiv Municipal Roman și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU