HCL nr. 005 din 27.01.2022

0
HCL nr. 005 din 27.01.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
MU N I C I P I U L R OMA N
C O N S I L I U L L O C A L
H O T Ă R Â R E A
Nr. 5 din 27.01.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea
Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele
categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători
în municipiul Roman
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Având în vedere:
– referatul de necesitate nr. 426 din 14.01.2022 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
– referatul de aprobare nr. 2809 din 17.01.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 3191 din 18.01.2022 întocmit de către Direcția Economică;
– avizul de legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 4 din 26.01.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 5 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
– prevederile art. 17 alin. (1) litera o) din Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, art. 11, litera g) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale;
– prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din același act normativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 6/31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman, după cum urmează:
– punctul 1, litera c) va avea următorul cuprins:
”Persoanele care au stabilită calitatea de beneficiar al Decretuluilege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, prin decizia Comisiei pentru aplicarea Decretului-lege nr.
118/1990, cu modificările și completările ulterioare.”
– punctul 1, litera e) va avea urmatorul cuprins: ”Pensionarii cu pensii lunare mai mici de 1500 lei”.
– punctul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
”Pentru persoanele beneficiare de pensie sociala minima garantata se vor elibera legitimaţii anuale de călătorie valabile de luni până duminică, cu excepția persoanelor beneficiare de pensie de invaliditate cu termen de revizuire”.
– punctul 5, alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
„a) În cazul pensionarilor:
• copie a actului de identitate;
• cuponul de pensie din luna precedenta solicitarii;
• decizia de pensie pentru persoanele beneficiare de pensie socială minimă garantată.”
– punctul 5, alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
„ În cazul categoriilor prevăzute la art. 1, lit. a, b, c, d:
• copie a actului de identitate;
• copie după certificatul și/sau legitimația de veteran de război, văduvă de război, revoluționar, deținut și persecutat politic, decizia Comisiei pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările și completările ulterioare, certificat de handicap, după caz.”
Art. 2. Se aprobă modificarea anexa 1a a anexei la H.C.L nr. 6 din 30.01.2020, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 6/31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman rămân neschimbate.
Art. 4. Primarul municipiului Roman prin Direcția de Asistență
Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU