HCL nr. 006 din 27.01.2022

0
HCL nr. 006 din 27.01.2022

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
MU N I C I P I U L R O M A N
C O N S I L I U L L O C A L
H O T Ă R Â R E A
Nr. 6 din 27.01.2022
privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor
sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi
medicamente
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Având în vedere:
– referatul de necesitate nr. 425 din 14.01.2022 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
– referatul de aprobare nr. 2988 din 17.01.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 3193 din 18.01.2022 întocmit de către Direcția economică;
– avizul de legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 5 din 26.01.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 6 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
– prevederile: Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 448/2006, Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Legii nr. 17/2000, Republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Legii nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea excluziunii sociale, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din același act normativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 38/25.02.2021 se abrogă.
Art. 3. Primarul municipiului Roman, prin Direcția de Asistență Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale
privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0