HCL nr. 003 din 08.01.2019

0
HCL nr. 003 din 08.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 3 din 08.01.2019

privind darea în administrare a unor bunuri către Direcția Municipal Locato și aprobarea unor tarife

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 244 din 07.01.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 245 din 07.01.2019 al Direcției Juridice și Administratie Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 2 din 08.01.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 3 din 08.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 266 din 08.01.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare cererea, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 243 din 07.01.2019 a Direcției Municipal Locato;

În temeiul art. 121, alin. (1) și alin. (2), ale art. 123, alin. (1), ale art. 36 alin. (2), lit. „c” și alin. (5), lit. „a”, ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă darea în administrare către Direcția Municipal Locato a urmatoarelor bunuri: Buldoexcavator pe pneuri, marca JCB 2CX şi Autovidanjă combinată cu vol. util de 9,3 mc, bunuri proprietatea municipiului Roman, până la revocarea dreptului de administrare.

Art. 2 Se stabilesc urmatoarele tarife ce vor fi practicate către terți, de Direcția Municipal Locato:

  1. Săpătură buldo-excavator lei/ora – 115;
  2. Piconat buldo-excavator lei/ora – 125;
  3. Închiriere vitanja lei/cursa – 330, la care se adauga tariful de 3,75 lei/km, pentru serviciile prestate in afara municipiului Roman;
  4. Închiriere WOMA lei /oră – 275, la care se adauga tariful de 4,50 lei/km, pentru serviciile prestate in afara municipiului Roman;
  5. Manopera prestari servicii lei/oră – 20,06;

Art. 3 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU