HCL nr. 002 din 08.01.2019

0
HCL nr. 002 din 08.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 2 din 08.01.2019

privind aprobarea îndreptării unei erori materiale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 216 din 07.01.2019 înaintată de către d-lul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 217 din 07.01.2019 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 1 din 08.01.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 2 din 08.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 266 din 08.01.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi cele ale art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 16 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din titlul H.C.L. nr. 292 din 19.12.2018, al expunerii de motive nr. 23163/17.12.2018 și al raportului de specialitate nr. 23163/17.12.2018, prin înscrierea corectă a numărului hotărârii modificate respectiv, „H.C.L. nr. 225/27.09.2018” în loc de „H.C.L. nr. 255/27.09.2018” cum din eroare a fost redactat.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 292/2018 se menţin neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU