HCL nr. 002 din 13.01.2021

0
HCL nr. 002 din 13.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 2 din 13.01.2021

privind schimbarea temporară a destinației Centrului de îngrijiri paleative din clădirea ambulatoriu de specialitate din municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 1907 din 12.01.2021 înaintat de dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 1908/12.01.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 1935 din 12.01.2021 dat de către Secretarul General al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 2 din 12.01.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 2 din 12.01.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare solicitarea Spitalului Municipal de Urgență Roman nr. 939/12.01.2021, înregistrată cu nr. 1882/12.01.2021 la Primăria municipiului Roman, precum și adresa nr.
538/11.01.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț;

Având în vedere Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2171/21.12.2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și al 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea temporară de structură a Spitalului Municipal de Urgență Roman, prin înființarea Centrului de vaccinare împotriva COVID 19.

Art. 2 Se aprobă schimbarea temporară a destinației Centrului de îngrijiri paleative situat la parterul clădirii „Ambulatoriu de specialitate” (Policlinica Roman), din municipiul Roman, str. Tineretului nr. 28, cu nr. cadastral 59828, înscris în Cartea Funciară a municipiului Roman nr. 59828, în centru de vaccinare împotriva COVID 19, pe durata funcționării centrului de vaccinare.

Art. 3 Spitalul municipal de Urgență Roman va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, Spitalului Municipal de Urgență Roman, Instituției Prefectului – Județul Neamț precum și altor autorități sau persoane interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU