HCL nr. 001 din 13.01.2021

0
HCL nr. 001 din 13.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 1 din 13.01.2021

privind aprobarea schimbării destinaţiei unor imobile aflate în domeniul public local al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 1825 din 12.01.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 1826 din 12.01.2021 întocmit de către Direcția Juridica și Administrație Publică ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 1935 din 12.01.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 13.01.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 1 din 13.01.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispozițiile art. 112, alin. 2 și 6 din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, ale Ordinului M.E.C. 5819/2016, ale art. 554, art. 858 – 865 din Legea privind Codul civil – Legea nr. 287/2009R, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1, alin. 5 – 7, art. 27 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – Legea nr. 7/1996R, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, și alin. 5, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2171/21.12.2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi
funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;

Văzând adresa Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.1538 din 11.01.2021, Hotărârea nr. 1 din 12.01.2021 a Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic ”Miron Costin”, precum și Hotărârea nr. 1 din 12.01.2021 a Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic ”Vasile Sav”;

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă înființarea în municipiul Roman a patru CENTRE DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19, după cum urmează:

  • În imobilul situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 268, aflat în domeniul public al Municipiului Roman, înscris în Cartea Funciară 50526 – 3 centre de vaccinare;
  • În imobilul situat în municipiul Roman, str. Bogdan Dragoș nr. 262, aflat în domeniul public al Municipiului Roman, neînscris în Cartea Funciară – 1 centru de vaccinare.

Art. 2 Se aprobă schimbarea temporară a destinației imobilului, situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 268 aflat în domeniul public al Municipiului Roman, înscris în Cartea Funciară 50526, identificat cu NC 50526: respectiv clădirea C3, fostă Clădire internat, fostă Clădire Cămin si Birouri, actualmente Mini hotel, Baza moderna de instruire teoretica si practica in domeniul serviciilor, cu nr. de inventar 150013, din spațiu de învățământ, în CENTRU DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19, pe durata funcționării centrului de vaccinare.

Art. 3 Se aprobă schimbarea temporară a destinației imobilului, situat în municipiul Roman, str. Bogdan Dragoș nr. 262, aflat în domeniul public al Municipiului Roman, neînscris în Cartea Funciară respectiv clădirea fostă Grădinița, nr. 10, Corp D al Scolii ”Carol I”, cu număr de inventar 100056, din spațiu de învățământ, în CENTRU DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19, pe durata funcționării centrului de vaccinare.

Art. 4 Schimbarea efectivă a destinației imobilelor prevăzute la art. 1 operează de drept de la data comunicării avizului conform al Ministerului Educației și Cercetării.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate.

Art. 6 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU