Direcţia Municipal Locato, organizează la sediul din str.Ştefan-cel-Mare, nr.259, concurs de recrutare în vederea ocuparii unui post vacant pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, nivel de conducere astfel:

 • 1 post de Şef de birou în cadrul Biroului juridic/resurse umane/achiziţii publice/C.I.M

Condiţii generale de participare:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărarea Guvernului nr.286 martie 2011, cu modificările si completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale, sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic;
 • vechime in specialitatea studiilor minim 10 ani;

Concursul se va desfăşura conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
Calendar concurs:

 • 07.05.2019, ora 15:30 – termenul limită de depunere a dosarelor
 • 09.05.2019, ora 15:30 – termenul limită de pentru afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de inscriere
 • 21.05.2019, incepand cu ora 09:00, proba scrisă la sediul Direcţiei Municipal Locato Roman
 • 23.05.2019, incepand cu ora 09:00, proba interviu la sediul Direcției Municipal Locato Roman

Dosarul de concurs se depune in termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției Municipal Locato Roman.
Conţinutul dosarului, bibliografia şi calendarul desfăşurării concursului vor fi afişate pe site-ul oficial al primăriei Roman, secţiunea „Primaria_Cariera”.

Date contact:
Compartimentul resurse umane din cadrul Direcției Municipal Locato Roman, str. Ştefan-cel-Mare, nr.259, tel. 0233 742 280

Formulare


Articolul precedentProgram Zilele Municipiului Roman 13-21 mai 2019
Articolul următorCarieră 10.04.2019 Direcția de Asistență Socială 2 posturi