HCL nr. 86 din 11.04.2018

0
HCL nr. 86 din 11.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
UAT Mun Roman
C.F. 2613583

H O T Ă R Â R E

Nr. 86 din 11.04.2018

privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, aprobate prin H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) şi alin. (4), lit. b), art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001R, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ţinând seama de prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii, luând act de:

 1. Expunerea de motive prezentată de către primarul Municipiului
  Roman, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 6977/05.04.2018;
 2. Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat sub nr.
  6978/05.04.2018;
 3. Avizul favorabil nr. 46 din 11.04.2018 al comisiei de buget-finanțe,
  avizul favorabil nr. 86 din 11.04.2018 al comisiei juridice, precum și avizul de
  legalitate nr. 7083 din 11.04.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de interes local aprobate prin H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018
privind aprobarea listei cu obiectivele de investiții ce se vor finanța din
împrumut.

Consiliul Local al UAT Municipiul Roman adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 48.300.000 lei, cu o maturitate de 15 ani.

Art. 2 Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa la H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018 privind aprobarea listei cu obiectivele de investiții ce se vor finanța din împrumut.

Art. 3 Din bugetul local al UAT Municipiul Roman se asigură integral plata:

 1. serviciului anual al datoriei publice locale;
 2. oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
 3. alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la articolul 1.

Art. 4

 1. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a UAT Municipiul Roman următoarele date:
   1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
   2. valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
   3. gradul de îndatorare a UAT Municipiul Roman;
   4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului;
   5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
   6. plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
 2. Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul UAT Municipiul Roman.

Art. 6Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului UAT Municipiul Roman, în termenul prevăzut de lege, primarului UAT Municipiul Roman şi prefectului judeţului Neamț şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www.primariaroman.ro

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU