HCL nr. 82 din 29.03.2018

0
HCL nr. 82 din 29.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 82 din 29.03.2018

privind aprobarea prelungirii unui drept de administrare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 6248 din 28.03.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 6249 din 28.03.2018 întocmit de către Biroul JuridicContencios;

Văzând avizul favorabil nr. 42 din 29.03.2018 al Comisiei pentru bugetfinané, avizul favorabil nr. 82 din 29.03.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare cererea nr. 547/26.03.2018, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 6247/28.03.2018 a S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A., precum și prevederile H.C.L. nr. 8/2013;

În temeiul art. 121, alin. (1) și alin. (2), ale art. 123, alin. (1), ale art. 36 alin. (2), lit. „c” și alin. (5), lit. „a” din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.04.2018, a dreptului de administrare a S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. asupra utilajelor menționate în art. 2 din H.C.L. nr. 8/28.02.2013, respectiv a unui Buldoexcavator pe pneuri, marca JCB 2 CX și a unei Autovidanje combinată cu vol. util de 9,3 mc.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU