HCL nr. 80 din 07.04.2023

0
HCL nr. 80 din 07.04.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 80 din 07.04.2023
privind modificarea HCL nr. 44 din 06.03.2023 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului

„Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”

PNRR/2022/Componenta 7 – Transformarea digitală

INVESTIȚIA I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Apelul de proiecte – Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 26350 din 06.04.2023 înaintat de către doamnul Leonard ACHIRILOAEI Primar al Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 26508 din 06.04.2023 comun al Serviciului Managementul Proiectelor și al Direcției Juridice și Administrației Publice;

Văzând avizul de legalitate nr. 26524 din 06.04.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 53 din 07.04.2023 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 87 din 07.04.2023 al Comisiei juridice.

Având în vedere Ordinul prefectului nr. 96 din 16.03.2023 privind încetarea mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ al domnului Ionel Arsene și solicitarea UAT Județul Neamț de modificare a reprezentantului legal al U.A.T. Județul Neamț mandatat să semneze Cererea de finanțare pentru proiect și să o depună spre finanțare prin PNRR/2022/Componenta 7 – Transformarea digitală, INVESTIȚIA I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Apelul de proiecte – Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Având în vedere dispozițiile legale cuprinse în:

– art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;

– art. 3 şi art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificări și completări ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art.129 alin.(9), lit. „a”, art.136, art.137 alin.(1), art.139 alin.(3) lit. „d” și lit „f”, art.140 alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.„a”, art.197 alin.(1), (2), (4) și (5) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se modifică articolul 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 6.03.2023, acesta urmând a avea următorul conținut:

„Se împuternicește domnul Ion Asaftei, Președintele Consiliului Județean Neamț să semneze Cererea de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din Județul Neamț” și să o depună spre finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C7/MCID/I17/Apel necompetitiv”.

ART. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

ART. 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al municipiului Roman, în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

Primarului Municipiului Roman;

Instituției Prefectului – Judeţului Neamț,

– Consiliului Județean Neamț,

Direcției Tehnice de Investiții / Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;

Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0