HCL nr. 78 din 07.04.2023

0
HCL nr. 78 din 07.04.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 Nr. 78 din 07.04.2023
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții aferent proiectului:

„RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, Fundătura Duzilor, bl.1” în cadrul Apelului de proiecte: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 26356 din 06.04.2023 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 26512 din 06.04.2023 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Luând în considerare avizul de legalitate nr. 26524 din 06.04.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 51 din .04.2023 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 85 din .04.2023 al Comisiei juridice.

Având în vedere:

  • Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.
  • HCL 121/17.05.2022 privind aprobarea proiectului „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, Fundătura Duzilor, bl.1”,
  • Comunicarea rezultatelor evaluării cererii de finanțare C5-A3.1-578 și a semnării de către Municipiul Roman a contractului de finanțare nr. 138720/08.12.2023 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, Componentei C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale,

 

În conformitate cu prevederile:

  • Art. 19 lit. a) din OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare,
  • Pct.6.6.2.2 și pct. 6.6.2.3 din Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1A.3.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale,

Conform prevederilor art.10 alin (4) lit. a) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin 3, lit ”a”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se aprobă documentația tehnico – economică (faza SF/DALI) şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții aferent proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN – FUNDĂTURA DUZILOR, BL. 1”, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN – FUNDĂTURA DUZILOR, BL. 1”, în cuantum de 4.141.766,52 lei (fără TVA), respectiv 4.928.702,16 lei (inclusiv T.V.A.), valoare eligibilă prin PNRR.

ART. 3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN – FUNDĂTURA DUZILOR, BL. 1” se vor asigura din bugetul local;

ART. 4. Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiții conform anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Roman – dnul. Leonard ACHIRILOAEI să semneze toate actele necesare implementării proiectului, în numele Municipiului Roman.

ART. 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

ART. 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

– Dlui. Leonard ACHIRILOAEI – Primarul Municipiului Roman;

– Directiei Generale Planul Național de Redresare și Reziliență

– Direcției Tehnice de Investiții/Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;

– Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0