HCL nr. 50 din 20.03.2018

0
HCL nr. 50 din 20.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 50 din 20.03.2018

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 4999 din 13.03.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 5000 din 13.03.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 22 din 20.03.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 6 din 20.03.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 50 din 20.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5468 din 20.03.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a” și alin. 6, lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea unui sprijin financiar din bugetul local, în sumă de 2.000 lei, Societății Culturale „Roman Mușat” din Roman, pentru publicarea volumului Studia Romanensia XVI, conform Acordului de asociere din anexa nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei, Colegiului Național „Roman-Vodă” Roman, pentru organizarea în bune condiții a Simpozionului „Basarabia, străvechi pământ românesc”, ediția a VII-a, din data de 26 martie 2018, conform Acordului de asociere din anexa nr. 2 care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 600 lei, Asociației Pro Basarabia și Bucovina, Filiala „Ion Vatamanu” – Roman, pentru organizarea în bune condiții a Conferinței „Dulci frați de dincolo de Prut” din data de 29 martie 2018, conform Acordului de asociere din anexa nr. 3 care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 4 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 5 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU