HCL nr. 37 din 21.02.2023

0
HCL nr. 37 din 21.02.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 37 din 21.02.2023
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman, cu modificările și completările ulterioare și Proiectul de hotărâre nr. 13941 din 17.02.2023;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 13942 din 20.02.2023 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 6 din 21.02.2023 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 38 din 21.02.2023 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „a”, al art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRAŞTE

Art. 1. Se alege dnul DragoșViorel Moroșanu ca preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 2 luni, respectiv lunile martie și aprilie 2023.

Art. 2. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0