HCL nr. 310 din 28.12.2021

  0
  283

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 310 din 28.12.2021

  privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2021

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 98567 din 23.12.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 98750 din 24.12.2021 întocmit de Direcția Economică.

  Văzând avizul de legalitate nr. 98999 din 28.12.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 143 din 28.12.2021 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 335 din 28.12.2021 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2021, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2021, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ionuț CORBU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU