HCL nr. 31 din 02.02.2023

0
HCL nr. 31 din 02.02.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 31 din 02.02.2023
privind modificarea H.C.L. nr. 298 din 15.12.2022
privind aprobarea tipului de suport alimentar în cadrul
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari şi elevi, conform O.U.G. nr. 105 din 30 iunie 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 6163 din 26.01.2023 și referatul de aprobare nr. 6164 din 26.01.2023 iniţiate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 6518 din 27.01.2023 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6817 din 27.01.2023 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 2 din 31.01.2023 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 32 din 31.01.2023 al Comisiei juridice;

Ținând cont de adresa nr. 434/20.01.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Roman sub nr. 5097/20.01.2023, prin care se transmite Hotărârea Consiliului de Administrație al Liceului cu Program Sportiv Roman nr. 3/19.01.2023;

Ținând cont de prevederile art.1, alin (1), din O.U.G. nr. 105 din 30 iunie 2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;

În conformitate cu prevederile art. 2 și art. 4 din H.G. nr. 1152 din 16.09.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1362 din 09.11.2022 pentru repartizarea pe judeţe a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, alin. (1), ale art. 140 precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 298 din 15.12.2022, în sensul modificării anexei nr. 1 parte integrantă din hotărâre, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 298 din 15.12.2022 rămân neschimbate.

Art. 3. Primarul municipiului Roman, prin serviciile subordonate, și unitățile de învățământ beneficiare ale Programului-suport de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari şi elevi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 21
Nr. total al aleșilor locali prezenți 21 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 0 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0