HCL nr. 295 din 19.12.2018

0
HCL nr. 295 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 295 din 19.12.2018

privind darea în administrare a „Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman”către Direcția Municipal Locato Roman, în calitate de operator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 23271 din 18.12.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate nr.23272 din 18.12.2018 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice;

Văzând avizul favorabil nr. 59 din 19.12.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 296 din al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 23283 din dat de către Secretarul municipiului Roman;

Luând act de prevederile Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit.c)și d), alin (6), lit. a), pct. 17, din Legea nr. 215/2001R- legea administrației publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 şi ale art. 115 din Legea 215/2001R – legea administrației publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă darea în administrare a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman și a bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Roman utilizate pentru furnizarea/ prestarea acestuia, prin încredințare directă, către DIRECȚIA MUNICIPAL LOCATO. Se aprobă preluarea activitatii privind administrarea Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman de catre Direcția
Municipal Locato, precum și a personalului aferent acestui serviciu public, de la SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA Roman.

Art. 2 În relația cu autoritățile municipiului Roman, Direcția Municipal Locato Roman este operatorul serviciului de utilitate publică prevăzut la art.1, raportul juridic constând în gestiunea directă serviciilor și încredințarea directă a bunurilor proprietate publică și / sau privată a Municipiului Roman, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului de utilitate publică specific.

Art. 3 Se aprobă că bunurile imobile prin care operatorul realizează Serviciul, fac parte din domeniul public al Municipiului Roman.Stabilește faptul că celelalte bunuri (dotări, echipamente, etc.), altele decât cele prevăzute la aliniatul precedent, fac parte din domeniul privat al Municipiului Roman și sunt încredințate operatorului Direcția Municipal Locato Roman

Art. 4 Stabilește că inventarierea bunurilor prevăzute la art. 3, înregistrarea acestora, precum și predarea-preluarea să se efectueze până la 15 ianuarie 2019 prin grija Direcției Economice și Direcției Municipal Locato.

Art. 5 Se împuternicește primarul municipiului Roman să semneze contractul de dare în administrare a Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al Municipiului Roman.

Art. 6 În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă dispozițiile art. 4, 5, 6,7 din HCL 129/2017.

Art. 7 Se modifica art. 1 din HCL 100/2018, în sensul înlocuirii operatorului SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA cu DIRECȚIA MUNICIPAL LOCATO .

Art. 8 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, Direcția Municipal Locato Roman și Direcția Economică.

Art. 9 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU