HCL nr. 293 din 22.12.2021

0
HCL nr. 293 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 293 din 22.12.2021

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 81221 din 26.10.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 81391 din 27.10.2021 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 132 din 20.12.2021 al comisiei pentru buget – finanţe, precum și avizul favorabil, nr. 318 din 20.12.2021 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Având în vedere prevederile :

 • art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • TITLUL IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Analizând Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 125 din 18.10.2010;

În temeiul art. 129, alin 2, lit. (b) și alin. 4, lit. (c), art. 139, alin. 3, art. 140, și art. 196, alin. 1, lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Începând cu 01 ianuarie 2022 se stabilesc impozitele și taxele locale, după cum urmează:

 1. Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Roman, în limitele și în condițiile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
  constituie anexa nr. 1.
 2. Alte taxe locale prevăzute la alin. (1) şi (2) ale art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 2.
 3. Reducerile și scutirile de impozit/taxă clădiri, impozit/taxă teren și taxe autorizație acordate de Consiliul Local al Municipiului Roman pentru anul 2022, sunt cuprinse în anexa nr. 3.
 4. Regulamentul privind constituirea, încasarea şi utilizarea veniturilor din taxe speciale, constituie anexa nr. 4.
 5. Procedura și criteriile de acordare a facilităților la plata impozitului/ taxei pe clădiri/ teren, aprobate la lit. c, constituie anexa nr. 5.
 6. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al municipiului Roman prin care sau instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, constituie anexa nr. 6.

Art. 2 (1) Bonificațiile prevăzute la art. 462, alin. (2), art. 467, alin. (2) și art. 472, alin. (2) din Codul fiscal, se stabilesc după cum urmează:

 • 10%, în cazul impozitului/taxei pe clădirile deținute de contribuabili persoane fizice;
 • 5%, în cazul impozitului/taxei pe clădirile deținute de contribuabili persoane juridice;
 • 10%, în cazul impozitului/taxei pe teren;
 • 5%, în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

(2) Bonificațiile prevăzute la alin. (1) se acordă contribuabililor care achită cu anticipație impozitele / taxele datorate pentru întregul an, până la 31 martie 2022, inclusiv.

Art. 3 (1) Impozitele și taxele locale pentru anul 2022 sunt indexate cu rata inflației pentru anul fiscal anterior, respectiv 2,60%, potrivit alin. (1) art. 491 din Codul fiscal.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul din anexa nr. 1, având temei juridic art. 470 alin. (5) și (6), se indexează în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2021 aplicată la nivelurile minime prevăzute în Directiva nr. 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro la 01 octombrie 2021 este de 4,9470 lei/euro.

Art. 4 Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al municipiului Roman în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, constituie anexa nr. 7.

Art. 5 (1) Potrivit prevederilor art. 96 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul maxim de 20 lei, exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea decizie de impunere.
(2) În situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe.

Art. 6 Potrivit prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul minim de 10 mii lei al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.

Art. 7 a) Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante și accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 10 lei, inclusiv, pentru pozițiile de rol care au restanțe la 31.12.2021.
b) Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori conform art. 266 alin. (5), (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare.

Art. 8 Anexele 1 – 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01 ianuarie 2022.

Art. 10 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. 11 a) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al Municipiului Roman.
b) Aducerea la cunoștința publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU