HCL nr. 264 din 06.12.2018

0
HCL nr. 264 din 06.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 264 din 06.12.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere art. 35, alin. 1 şi al art. 47 din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 9, alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 35/2002 – Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;

Văzând avizul favorabil nr. 53 din 06.12.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 265 din 06.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 22280 din 06.12.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile art. 5, alin 1 din H.C.L. nr. 101/06.08.20008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. unic: Se alege d-nul Constantin Holban ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni, respectiv lunile decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU