HCL nr. 261 din 25.11.2021

0
HCL nr. 261 din 25.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 261 din 25.11.2021

privind aprobare documentație atribuire teren în concesiune prin licitație publică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 87015 din 09.11.2021 înaintat de către Primar – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 87167 din 10.11.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 111 din 23.11.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 285 din 23.11.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 30.09.2021;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 332-348, art. 108, alin. 1, lit. „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Documentația de atribuire a contractului de concesiune, pentru terenul intravilan în suprafață de 4194 mp, pentru o perioadă de 49 de ani, situat în municipiul Roman, str. Mihail Jora, f. n., având număr cadastral 60485, înscris în Cartea Funciară nr. 60485 UAT Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Roman.

Art. 3 Dreptul de concesiune se înscrie în Cartea Funciară de către concesionari.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU